Τι πρόκειται να κάνουμε

Συλλογή πρακτικών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού από τις σχολικές κοινότητες

Η έκθεση αυτή θα παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα του σχολικού εκφοβισμού (βιβλιογραφία και νέα στοιχεία για τον σχολικό εκφοβισμό, πραγματικές περιπτώσεις, βέλτιστες πρακτικές) στις συμμετέχουσες χώρες και θα περιγράψει τις αναγκαίες δεξιότητες που οι επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες πρέπει να διαθέτουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα.

Μεθοδολογία ομότιμης μάθησης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην εμπλοκή όλων των φορέων της σχολικής κοινότητας που επηρεάζονται από τον εκφοβισμό. Βασικός στόχος είναι όχι μόνο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, αλλά και να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας με τη μορφή ενός αποθετηρίου γεμάτο από εμπειρίες που θα ανταλλάσσουν με τα μέλη της κοινότητας. Το έργο θα επενδύσει στην καταγραφή, ταξινόμηση και διάθεση της εμπειρίας των μελών της σχολικής κοινότητας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης και ενός συνόλου από εργαλεία.

Μαθησιακά αντικείμενα

Η ομότιμη μάθηση από τους συμμετέχοντες φορείς θα επιτευχθεί μέσα από το ψηφιακό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Το περιεχόμενο αυτό θα χρησιμεύσει ως ένα διαδικτυακό συνεχώς προσβάσιμο αποθετήριο γνώση το οποίο θα περιλαμβάνει πραγματικά περιστατικά και τις εμπειρίες των εμπλεκομένων. Η παραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα ομότιμης μάθησης. Επιπλέον, η πρόσβαση στα μαθησιακά αντικείμενα θα είναι εύκολη και άμεση χρησιμοποιώντας ένα σύννεφο λέξεων (tag cloud). Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα θα είναι διαθέσιμα με την άδεια κοινής χρήσης Common License.

Πλατφόρμα ομότιμης μάθησης

Αυτό το προϊόν στοχεύει στον σχεδιασμό,δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση μια διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης η οποία θα παρέχει σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πρόσβαση σε διαπιστευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τον σχολικό εκφοβισμό, και την δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους συνάδελφους του.

Οδηγός & εργαλεία Εκμετάλλευσης

Το προϊόν αυτό είναι ένας οδηγός εκμετάλλευσης ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης μαζί με τα κύρια εύρηματα και συμπεράσματα του έργου, καθώς και τη δημιουργία του ιστότοπου με τον οποίο θα γίνεται η διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.