Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα του έργου SONET-BULL είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης η οποία θα παρέχει σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πρόσβαση σε διαπιστευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τον σχολικό εκφοβισμό, και την δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους συνάδελφους του.

Η πλατφόρμα κατάρτισης θα παρέχει τα μέσα για:

 • Πιστοποιημένη διαδικτυακή κατάρτιση
 • Πρόσβαση σε αποθετήριο με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαμοιρασμό εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τη μορφή των επεισοδίων
 • Διατύπωση απόψεων και ενθάρρυνση συζητήσεων, χρησιμοποιώντας τα blogs και forums
 • Συλλογική ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και σεναρίων μέσα από τα wikis
 • Ταξινόμηση όλων των τύπων των περιεχομένων με τη χρήση ετικετών
 • Γρήγορη πρόσβαση σε ειδικό «βοηθητικό» περιεχόμενο μέσω ετικετών και κινητών συσκευών
 • Έναρξη συζήτησεων, δημιουργία ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος και καθιέρωση κοινοτήτων πρακτικής

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών εκπαιδευτικών θα αφορά τα εξής:

 • Χρήση της πλατφόρμας και των διάφορων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και του ψηφιακού περιεχομένου που βασίζονται στην ομότιμη μάθηση και μεθοδολογιών πληθοπορισμού
 • Διαμοίραση βέλτιστων πρακτικών και παροχή σχολίων και συμβουλών στους συνάδελφους (για να γίνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτές)

Η ομότιμη μάθηση των συμμετεχόντων φορέων θα επιτευχθεί με τη βοήθεια του ψηφιακού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί κυρίως από τους ίδιους τους εμπλεκομένους. Το περιεχόμενο αυτό θα χρησιμεύσει ως ένα διαδικτυακό συνεχώς προσβάσιμο αποθετήριο γνώσης, το οποίο θα περιλαμβάνει πραγματικά περιστατικά και τις εμπειρίες των εμπλεκομένων. Η παραγωγή των μαθησιακών αντικειμένων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα ομότιμης μάθησης. Επιπλέον, η πρόσβαση στα μαθησιακά αντικείμενα θα είναι εύκολη και άμεση χρησιμοποιώντας ένα σύννεφο λέξεων (tag cloud). Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα θα είναι διαθέσιμα με την άδεια κοινής χρήσης Common License.

Επισκεφτείτε την SONET-BULL Platform